Pobierz spis podręczników
Wniosek o przyjęcie do LP

 

DRODZY GIMNAZJALIŚCI!

Zapraszamy absolwentów gimnazjów, przejawiających zainteresowania lub uzdolnienia plastyczne, do wyboru publicznego Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie.

4 – letnie liceum zapewnia wykształcenie w zawodzie plastyk o następujących specjalnościach i specjalizacjach:

 • Specjalność –  Fotografia i film

Specjalizacja – Fotografia artystyczna

Specjalizacja – Realizacje intermedialne

 • Specjalność –  Techniki graficzne

Specjalizacja – Projektowanie graficzne

 • Specjalność –  Formy rzeźbiarskie

Specjalizacja –  Ceramika artystyczna

oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących dla uczniów –  adeptów sztuk plastycznych — prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – zajęcia edukacyjne artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo,  rzeźba,   podstawy   fotografii  i  filmu,  podstawy   projektowania.

Wszystkich chętnych zapraszamy i zachęcamy do wyboru szkoły, która zaistniała na terenie powiatu jako jedyne Liceum Plastyczne w skali województwa.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących (w tym do wyboru naukę języków obcych: niemieckiego, angielskiego, w multimedialnych pracowniach językowych) oraz przedmiotów artystycznych prowadzonych przez artystów plastyków. Zapewniamy prowadzenie zajęć artystycznych w pracowniach rzeźby, rysunku i malarstwa wyposażonych w wysokiej klasy pomoce dydaktyczne (sztalugi studyjne i plenerowe, kawalety, piec ceramiczny, piec do szkła…). Lekcje przedmiotów związanych z daną specjalizacją odbywają się w nowej pracowni komputerowej (programy graficzne PHOTOSHOP, Corel, Ulead Video Studio). Posiadamy także profesjonalny sprzęt (aparaty fotograficzne, kamerę cyfrową, wyposażenie do zdjęć studyjnych) w pracowni podstaw fotografii i filmu.

W ramach zajęć pozalekcyjnych licealiści rozwijają swoje zainteresowania w pracach Koła Ceramicznego, Koła Rysunku i Malarstwa, Koła Graficzno – Fotograficznego, Koła Historii Sztuki i innych. Mając świadomość, że obok teorii nieodłącznym elementem kształtowania osobowości, rozbudzania wyobraźni twórczej i rozwijania talentu jest bezpośredni kontakt ze sztuką przez duże „S” – organizujemy wycieczki krajowe
i zagraniczne,  umożliwiające zwiedzanie muzeów, galerii, wystaw itp.

Liceum Plastyczne stanowi rozszerzenie oferty edukacyjnej w naszym regionie. Stwarza szanse dla rozwijania uzdolnień i talentów artystycznych młodzieży. Wprowadzenie ucznia w świat pojęć plastycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości, aktywne uczestnictwo w życiu artystycznym i kulturalnym daje bowiem uczniowi solidne podstawy nie tylko do uzyskania tytułu zawodowego plastyka, ale otwiera przed nim drzwi uczelni artystycznych (akademii sztuk pięknych, architektury, wzornictwa, grafiki komputerowej, projektowania ubioru itp.).

Licealiści korzystają w pełni z bazy lokalowej i dydaktycznej Zespołu Szkół Miejskich, nieustannie wzbogacanej w trosce o stwarzanie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka, przyszłego plastyka, poszukiwanego na współczesnym rozwijającym się wciąż rynku pracy czy przyszłego studenta wyższych uczelni artystycznych.

Do skorzystania z tej wyjątkowej oferty edukacyjnej zachęca organ założycielski –
–Rada Miasta Rypin i Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich – mgr Witold Karolczyk.

Warunki Przyjęcia Kandydatów
Do Liceum Plastycznego 

w roku szkolnym 2017/2018

Szczegółowy harmonogram, z uwzględnieniem ostatecznych dat zostanie uaktualniony po wydaniu rozporządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów gimnazjów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 17 lat, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno –  – zawodowymi. Kwalifikacja kandydatów do Liceum Plastycznego odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od dnia 27.04.2017r. do dnia 25.05.2017r. do godz. 1500  złożyć w sekretariacie szkoły:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły według załączonego wzoru,
 2. dwie fotografie,
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum,
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Liceum Plastycznym, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Warunki przyjęcia do Liceum Plastycznego określa regulamin rekrutacyjno –  kwalifikacyjny.

 

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin wstępny w dniu 06.06.2017r. z własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, miękkie ołówki, gumka, przybory do pisania oraz legitymacją szkolną.

 

 PRZEBIEG EGZAMINU WSTEPNEGO:

 

00 –  1030  –   sprawdzian z rysunku,

1045  – 1215  –  sprawdzian z malarstwa,

1230  1400  –  sprawdzian z kompozycji

od 1415 – egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami
sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia
ogólnego dla gimnazjum.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego – 06.06.2017r.

Do dnia 27.06.2017r do godz. 1500 kandydaci zobowiązania są dostarczyć:

 • potwierdzoną kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • potwierdzoną kserokopię zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym.

 

Dyrektor szkoły ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum  Plastycznego dnia 17.07.2017r. do godz. 1200.

 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w liceum (dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia) do dnia 24.07.2017r. do godz. 1500.  

 

Dyrektor szkoły ogłosi listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum Plastycznego dnia 26.07.2017r. do godz. 1200 .

 

Wszystkich chętnych zapraszamy i zachęcamy do wyboru szkoły.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

 

Kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: tel. 054 280 23 31.

Przyszłym adeptom Liceum Plastycznego zapewniamy przed egzaminem wstępnym konsultacje z artystami plastykami szkoły w każdy wtorek w pracowni:

 • rysunku i malarstwa (s. nr 110) od godz. 15:00.

Prowadzący: Wojciech Chwiałkowski

telefon komórkowy: 606 499 059

 • rzeźby (s .nr 01) od godz. 15:00.

Prowadzący: Marek Zacharski

telefon komórkowy: 502 947 889

Regulamin rekrutacyjno – kwalifikacyjny

 1. Kandydat przystępujący do egzaminu praktycznego powinien wykazać się:
 1. z rysunku i malarstwa:
 • umiejętnością wnikliwej obserwacji natury,
 • umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów kompozycyjnych,

poprawnego ujęcia kierunków, proporcji, relacji walorowych,

 • wrażliwością w posługiwaniu się podstawowymi środkami rysunkowymi (kreska, linia, plama walorowa),
 • wrażliwością kolorystyczną oraz umiejętnym posługiwaniem się warsztatem malarskim.
 1. z kompozycji przestrzennej:
 • wyobraźnią plastyczno – przestrzenną,
 • umiejętnością obserwacji otoczenia, świadomego wyboru obiektu
  z zachowaniem proporcji i relacji przestrzennych.

 

 1. rozmowy z uczniem:
 • znajomością podstawowych pojęć plastycznych,
 • znajomością podstawowych kierunków, stylów w zakresie sztuk plastycznych,
 • ważnych dla rozwoju sztuk plastycznych dzieł twórców i okresów, w których tworzyli.

 

 1. Z przebiegu egzaminu praktycznego komisja sporządza protokół wraz z punktacją ustaloną przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną:
 2. z rysunku – max. 10 pkt.,
 3. z malarstwa – max.10 pkt.,
 4. kompozycji przestrzennej – max. 10 pkt.,
 5. ustnego sprawdzianu zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kultury – max. 10 pkt.
 6. Po przeprowadzonym egzaminie wstępnym komisja ogłasza wyniki egzaminu.
 7. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Plastycznego decydują:
 • I etap postępowania rekrutacyjnego:
  1. wyniki egzaminu praktycznego max. 40 pkt.,

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc następuje kolejny etap postępowania rekrutacyjnego.

 

 • II etap postępowania rekrutacyjnego:

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 2 listopada 2015r.    (§4-§10 )

Suma punktów według następujących kryteriów:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z:
 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • historii,
 1. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 2. d) szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Do pierwszej klasy przyjęci są uczniowie, którzy zdali egzamin wstępny, z co najmniej minimalną liczbą pkt. 20, a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc dodatkowo uzyskali największą punktację ogólną.
 4. Przy równorzędnym wyniku końcowym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą punktację z egzaminu z przedmiotów artystycznych.
 5. Prace z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej przechowywane
  są w szkole przez okres jednego roku szkolnego.
 6. Dyrektor szkoły:
 • podaje szczegółowe terminy rekrutacji w ,,Warunkach przyjęcia kandydatów
  do Liceum Plastycznego”;
 • ogłasza listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Plastycznego.

 

D R O G I  G I M N A Z J A L I S T O!

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie do ustnego sprawdzianu zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kultury przedstawiamy katalog podstawowych zagadnień, których spodziewać się możesz na egzaminie wstępnym do Liceum Plastycznego w Rypinie.

Zagadnienie 1.

Znajomość podstawowych pojęć plastycznych.

 1. Wymień barwy podstawowe i pochodne.
 2. Jakie znasz przybory do wykonania rysunku? Opisz jaki zostawiają ślad.
 3. Co to jest martwa natura? Opisz dowolny przykład.
 4. Jakie znasz techniki malarskie?
 5. Co jest środkiem wyrazu w rysunku, malarstwie i rzeźbie?
 6. Co to jest pejzaż (krajobraz)? Opisz dowolny przykład.
 7. Co definiuje – wyróżnia grafikę? Jakie znasz techniki graficzne?
 8. Jaka jest różnica między rzeźbą, a płaskorzeźbą?
 9. Co możesz powiedzieć na temat portretu, autoportretu i karykatury?
 10. Wymień znane ci gatunki filmowe.

 Zagadnienie 2.

Znajomość podstawowych zagadnień z historii sztuki.

 1. Co wiesz o osadzie w Biskupinie?
 2. Co przedstawia sztuka sakralna?
 3. Czym jest piramida? Gdzie znajdują się największe piramidy w Egipcie, która jest największa?
 4. Opisz Sfinksa. Gdzie się znajduje?
 5. Opisz styl w architekturze średniowiecza zwany gotykiem?
 6. W jakim okresie sztuki tworzył Leonardo da Vinci? Podaj tytuł jego najsłynniejszego obrazu.
 7. Opisz cechy stylu barokowego.
 8. Z czym kojarzy Ci się impresjonizm?
 9. Opisz dowolny kierunek w sztuce początku XX w.

 Zagadnienie 3.

Znajomość ważnych dla rozwoju sztuki dzieł, twórców i czasu w którym tworzyli.

 1. Wymień kilka zabytków architektury starożytnej Grecji.
 2. Wymień kilka zabytków architektury starożytnego Rzymu.
 3. Opisz ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie.
 4. Podaj tytuł dzieła namalowanego przez Leonardo da Vinci.
 5. Kim był Michał Anioł? Jakie jest największe jego dzieło?
 6. Do jakiej grupy tematycznej zaliczysz obraz Jana Matejki pt. „Bitwa pod Grunwaldem”. Uzasadnij.
 7. Podaj tytuł najsłynniejszego dzieła Vincenta van Gogha.
 8. Czy w twojej okolicy znajduje się ciekawy zabytek? Powiedz o nim kilka zdań.
 9. Który z artystów wywarł na tobie największe wrażenie? Uzasadnij swój wybór.