Rekrutacja

Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie jest szkołą artystyczną.

Podstawą prawną rekrutacji do naszej szkoły jest rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r., poz. 686; Dz. U. z 2022 r. poz. 194, poz. 563).

Szczegółowe zasady rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie opracowane zostały w Regulaminie Rekrutacji.

Rekrutacja do naszej szkoły przeprowadzana jest poza ogólnym systemem rekrutacji przewidzianym dla szkół ponadpodstawowych przez MEN.

Kandydat na ucznia Liceum Sztuk Plastycznych powinien:

• spełnić wymogi formalne, czyli w terminie złożyć odpowiednie dokumenty,

• przystąpić do egzaminu wstępnego. 

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć 
w sekretariacie LSP w Rypinie.

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

Przyszłym adeptom Liceum Sztuk Plastycznych zapewniamy przed egzaminem wstępnym konsultacje z nauczycielami przedmiotów artystycznych w pracowniach:

• rysunku i malarstwa (s. nr 110) 

Prowadzący: Wojciech Chwiałkowski

– poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 16:00 

– środa od godz. 9:00 do godz. 12:00

– czwartek od godz. 12:00 do godz. 17:00

• rzeźby (s. nr 01) 

Prowadzący: Aleksander Paskal

– czwartek od godz. 11:00 do godz. 16:00

– piątek od godz. 10:00 do godz. 14:00

Informator dla Kandydatów do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie.

Harmonogram rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie.