Projekt „Okno na zawód przyszłości”

Nazwa projektu: „Okno na zawód przyszłości”

Okres realizacji projektu:  01.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Projekt „Okno na zawód przyszłości” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Główny cel projektu: 

  • Zwiększenie szans na zatrudnienie 60 uczniów LSP w okresie do 30 września 2022r., w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno – przyrodniczych, umiejętność posługiwania się językami obcymi, TIK, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

Realizacja celu głównego odbywać będzie się poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym obejmujący w szczególności realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
    a) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (warsztaty, plenery, kursy) ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych i wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
    b) Realizację wsparcia 2 nauczycieli kształcenia zawodowego ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji i kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem (studia II stopnia, kursy).
    c) Tworzenie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego : doposażenie pracowni grafiki komputerowej, fotografii oraz rzeźby i ceramiki w kwocie 594 551,06 zł.
  2. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów LSP kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż.
  3. Kształtowanie u uczniów LSP kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (zajęcia pozalekcyjne i warsztaty).

Koordynator szkolny projektu: Urszula Tyburska – wicedyrektor

Nauczyciele zaangażowani w projekcie „Okno na zawód przyszłości”:
Wojciech Chwiałkowski – nauczyciel rysunku i malarstwa
Hanna Kosińska – nauczyciel matematyki
Marzena Markiewicz – nauczyciel języka polskiego
Aleksander Paweł Paskal – nauczyciel rzeźby
Leszek Pułtuski – nauczyciel informatyki
Anna Sowińska – nauczyciel języka polskiego
Marta Żołnowska – nauczyciel języka angielskiego

Warsztaty fotograficzne – „AMBRIOTYPIA”

Czas trwania warsztatów:  7 – 8.12.2019r.

5 – osobowa grupa  uczniów LSP wraz z opiekunem wzięła udział w wyjazdowych warsztatach fotograficznych w Trójmieście.

Ambrotypia – jedna z dawniejszych, stosowanych od 1851 roku, pozytywowych technik fotograficznych, pozwalająca uzyskać jeden unikatowy (czyli bez możności wykonania odbitek) obraz.

Uczestnicy warsztatów poznali wszystkie niezbędne tajniki procesu, receptury i metodę pracy pozwalające na stworzenie unikatowych prac odkrywając jednocześnie czar dawnej fotografii. Magia fotografii wykonanej w technice mokrej płyty kolodionowej, a właściwie ambrotypii nie przeminęła od ponad 150 lat, czyli od chwili powstania tej techniki.

Warsztaty – „Kopia malarstwa średniowiecznego”

Zajęcia teoretyczno – praktyczne prowadzone przez nauczyciela rysunku i malarstwa, na których uczniowie zgłębiają tajniki warsztatu i technik pozłotniczych.

Uczniowie wykonują ćwiczenia w różnych technikach temperowych, zgodnychz kanonami malarstwa średniowiecznego i wczesnego renesansu. Zajęcia obejmują wszystkie wstępne czynności przygotowawcze: odręczne wykonanie rysunku kopiowanego fragmentu, opracowanie podobrazia, często także rytowania i pozłotę. Proces twórczy związany z kopiowaniem, poprzedzony jest wnikliwym przeprowadzeniem analizy wizualnej obiektu, pozwalającej na racjonalny przebieg pracy, zgodny z zasadami techniczno-technologicznymi oryginału.

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty ceramiczne – prowadzone dla uczniów LSP w Rypinie to zajęcia cykliczne o charakterze teoretycznym oraz praktycznym. Na zajęciach uczestnicy uczą się od podstaw technik ceramicznych. Poznają właściwości materiału i charakter własnoręcznie przygotowanych mas ceramicznych oraz sposoby formowania i zdobienia powstałych przez siebie prac. Uczniowie przechodzą przez wszystkie etapy procesu twórczego: od pomysłu i wykonania form ceramicznych, aż do zbudowania tzw. pieca węgierskiego i wypału w nim powstałych prac.