Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Liceum Sztuk Plastycznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej zarządzanej przez Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie.

Publikacja niniejszej strony: 01.01.2015r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021r.

Opublikowano: 31.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: sekretarz szkoły.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (54) 2802331.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

 Liceum Sztuk Plastycznych

87-500 Rypin, ul. Sportowa 24

tel.: 54 280 2331

e-mail: lp@rypin.eu

strona internetowa: www.liceumplastycznerypin.eu 

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do Liceum Sztuk Plastycznych: do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Sportowej 24;
 • Do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim;
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 • Na parter budynku prowadzą schody. Brak opcji wjazdu wózkiem na parter oraz na wyższe kondygnacje. 
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej. Do budynku nie można dostać się windą. 
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem. Miejsce postojowe oznaczone (koperta wymalowana w kolorze niebieskim).
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z nauczycielami, którzy znajdują się na niedostępnych kondygnacjach.
 • Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W Liceum Sztuk Plastycznych nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+I (informacje o stronie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)