Matura i egzamin dyplomowy!

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE MATURY
I EGZAMINU DYPLOMOWEGO 2020 W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 

zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminu maturalnego i zawodowego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 1. Środki bezpieczeństwa ogólne
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  – zdający;
  – osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy;
  – inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję;
  – uczniowie innych klas oraz nauczyciele w związku z odbywającymi się konsultacyjnymi;
  – pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów, osób towarzyszących.
 6. [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,  innych urządzeń IT, maskotek, itp., które musiałyby być zdeponowane na terenie szkoły przed wejściem zdającego do sali egzaminacyjnej.
 7. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. 
 8. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła przygotuje dla zdających rezerwowe, np. przybory piśmiennicze, kalkulatory – zdezynfekowane.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w salach nr 15 i nr 14.
 11.  [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia we wskazanym do tego miejscu.
 1. Środki bezpieczeństwa osobistego
 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu dyplomowego.
 4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  – podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  – wychodzi do toalety;
  – kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta
  i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 7. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 8. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Zdający musi do 29 maja 2020 r. zgłosić dyrektorowi szkoły, że z przyczyn zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa.
 10. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw  między poszczególnymi zakresami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się
  w nich sprzętów.
 11. [!] W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, sztalugi, tego samego urządzenia, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, umieszcza się dozownik
  z płynem dezynfekcyjnym oraz informację dla  zdających o konieczności korzystania
  z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 13. Zdający pozostawia swoje rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, itp.- w szatni. Będzie to odrębne pomieszczenie, w którym będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika. 
 14. Zdający powinien poinformować dyrektora szkoły, że choruje na alergię lub na inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów
  w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 15. W każdej sytuacji należy przestrzegać higieny – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego
 1. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed  salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu
   dyrektor szkoły:
  – przekazuje zdającym z wyprzedzeniem 3 – dniowym informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – różne godziny dla dwóch grup zdających (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w 15- minutowych odstępach);
  – wyznaczony nauczyciel dyżurujący dopilnuje, aby uczniowie wchodzili do szkoły i opuszczali szkołę z zachowaniem bezpiecznego odstępu.
 2. Uczniowie do szkoły będą wpuszczani pojedynczo, po zostawieniu rzeczy osobistych i dezynfekcji rąk będą kierowani do sali egzaminacyjnej.
 3. Przed wejściem na salę egzaminacyjną przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego (w obecności zdającego) losują numer stolika dla ucznia.
 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 5. Po egzaminie uczniowie bez zbędnej zwłoki opuszczają szkołę. Jeśli grupa uczniów w danej Sali ukończy egzamin w tym samym czasie, o możliwości opuszczenia sali egzaminacyjnej decyduje Przewodniczący Zespołu Nadzorującego
 6. Zakazane jest gromadzenie się przed egzaminem lub po nim na terenie przyszkolnym. Wrażeniami po egzaminie zdający powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu dyplomowego
 1. Uczniowie stawiają się w szkole na 10 minut przed czasem wyznaczonym na egzamin.
 2. Godziny egzaminu zostały ustalone indywidualnie dla każdego ucznia
  w Harmonogramie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 2020.
 3. Uczeń przygotowujący się do egzaminu w części teoretycznej losuje pytanie w sali 110
  i przygotowuje się do odpowiedzi w obecności nauczyciela nadzorującego. Następnie przemieszcza się na egzamin teoretyczny do sali 108. Po zakończeniu egzaminu niezwłocznie opuszcza szkołę.
 4. Egzamin praktyczny odbywa się w salach 108 i 110.  Naprzemiennie uczniowie rozstawiają przygotowane prace we wskazanej sali i odpowiadają z wyznaczonego dla siebie miejscu. Po zakończeniu egzaminu uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę.
 5. O wynikach egzaminu dyplomowego uczniowie zostaną poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego w dniu egzaminu.