Konsultacje

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
I LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RYPINIE – KONSULTACJE

Organizacja konsultacji

 1. W szkole konsultacje odbywają się zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
 2. Konsultacje prowadzone są indywidualnie oraz grupowo z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 
 3. Minimalna przestrzeń do konsultacji dla uczniów w sali wynosi 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 4. W grupie może przebywać max 10 uczniów i 1 nauczyciel.
 5. Z sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie konsultacji mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 
 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie konsultacji.
 9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 10. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 11. Zapewnia się organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
  do szkoły, różne godziny przerw).
 12. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 13. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 14. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły oraz uczniowie korzystający z konsultacji mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów wynoszący min. 2 m.
 16. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko przy wejściu głównym szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe). Uczeń powinien być wyposażony w dwie maseczki ochronne i woreczki do ich przechowywania.
 17. Pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury i kieruje ucznia do wyznaczonej sali na konsultacje.
 18. Na konsultacje może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 19. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczeń nie może uczęszczać na konsultacje.
 21. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 22. Na pierwszej konsultacji uczeń jest zobowiązany przedłożyć wymagane dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa, zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, nr telefonów do szybkiej komunikacji). Uczeń pełnoletni podpisuje wymagane dokumenty osobiście.
 23. Nauczyciele mogą w każdej chwili zmierzyć uczniowi temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.
 24. W przypadku przejawienia się niepokojących objawów choroby, uczeń zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób a rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 25. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej i szatni regulują odrębne dokumenty.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Przy wejściu głównym do budynku szkoły zapewnia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza się informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do częstego, regularnego mycia rąk wodą
  z mydłem oraz przestrzegania zasad higieny. 
 5. Nauczyciele są zobowiązani dopilnować, aby uczniowie, regularnie po przyjściu do szkoły, przed każdym posiłkiem, po korzystaniu z toalety, i w innych wymagających tego sytuacjach dokładnie myli ręce.
 6. Korzystanie z wody pitnej przez dzieci odbywa się pod ścisłym nadzorem nauczyciela. Nie ma możliwości, aby dziecko samodzielnie korzystało z dystrybutora wody.
 7. Podczas pobytu uczniów w szkole, należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
 8. Pracownik obsługi jest zobowiązany do bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników, klawiatury, powierzchni płaskich – podłóg, blatów
  i krzesełek), toalet.
 9. W razie konieczności zapewnia się pracownikom szkoły zaopatrzenie w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 
 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną, pracownik niezwłocznie informuje przełożonego. Powinien pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
   i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. Pracownik, będący na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy niezwłocznie zostaje odsunięty od pracy i odizolowany w specjalnie, do tego celu przygotowanym pomieszczeniu.
 4. Wstrzymane zostaje przyjmowanie do placówki kolejnych grup uczniów.
 5. Dyrektor/wicedyrektor o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia Powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 6. Wszyscy pracownicy oraz rodzice uczniów obecnych w szkole są zobowiązani do ścisłego stosowania się do wydawanych przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować wszelkie powierzchnie dotykowe.
 8. Dyrektor/wicedyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie, co podejrzany o zakażenie na terenie szkoły.
 9. Osoby mające kontakt z zakażonym są zobowiązane do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego ucznia o zapoznaniu się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.
 2. Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego ucznia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury. 
 3. Informacja z numerem telefonu do szybkiego kontaktu.
 4. Karta monitoringu codziennych prac porządkowych w szkole.

Załączniki do pobrania – kliknij