Ogłoszenie

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pod nazwą „Okno na zawód przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Dokumenty rekrutacyjne dla potencjonalnych uczestników są dostępne w sekretariacie szkoły w formie papierowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Rypinie w formie elektronicznej. 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć:

  • do 31.10.2019 r. 
  • do szkolnego koordynatora projektu – wicedyrektor p. Urszuli Tyburskiej.

ZAPRASZAMY!!!